Semalt: Sahypa üçin düwmeler we Darodar botlary näme we olary nädip bloklamaly?

“Google Analytics” trafik hasabatyny gözden geçireniňizde, bellemeli zatlaryň biri görünýän traffigiň çeşmesidir. Käwagt käbir çeşmeler beýlekilerden ep-esli mukdarda traffik döredip biler. Closerakyndan göz aýlamak bilen, bu ikisinden san salgylanmalarynyň bardygyny görüp bilersiňiz: darodar.com we düwmeler-for-website.com. GA hasabatlarynda peýda bolmakdan başga-da, bu sahypalary öň eşitmedik bolmagyňyz mümkin we näme üçin beýle köp traffik getirýändiklerini bilmek isleýärsiňiz.

Jemläp aýtsak, iki domen salgylanma spamy diýlip atlandyrylýan taktikany ulanýar. “ Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Maks Bell, spamyň ugry, saýtlaryň mahabatlandyrmak isleýän belli bir sahypasyndan bir domene köp baglanyşyk döretmekden ybaratdygyny düşündirýär. Gözleg motorlary surnallary gözden geçirenlerinde, bu salgylanmalary tapýarlar we soňky hasabatlara goşýarlar. Munuň erbet tarapy, traffigiň hiç biriniň dogry däldigi we web sahypasy üçin karar beriş usulyny üýtgedip bilmez.

Linkshli baglanyşyklar belli bir sahypa degişlidigi sebäpli, eýesi sahypanyň näme üçin köp traffigi görkezýändigi bilen gyzyklanyp biler. GA hasabatlaryndaky URL-e basanlaryndan soň, täze sapar hökmünde terjime edilýän salgylanma web sahypasyna ugrukdyrylýar. Spam saýty üçin, şübheli eýelerden alýan hitleri organiki.

Bagtymyza, web sahypasynda hakyky howp ýok. Ozal bellenip geçilişi ýaly, sahypa bilen baglanyşyk sebäpli ýygnan maglumatlaryň hemmesini ýatyrýar. Netijede, saýtda bolup geçýän zatlaryň hakyky suratyny görkezmeýän, gümürtik hasabat. Adatça, ýerdäki nyrh wagty 100% bolýar.

Sahypanyň işleýşini has real suratlandyrmak üçin web sahypasy we darodar düwmelerini blokirlemek zerur. Meseläni arassalamak bilen baglanyşykly makalalaryň köpüsinde Google Analytics-de has täze "Bot Filtrlemek" aýratynlygynyň ulanylyşy beýan edilýär. Görkeziş sazlamalaryna laýyklykda, Google ýönekeý bellik gutusyny goşdy, ulanyjy barlap ýa-da gözegçiliksiz goýup biler. Bu opsiýa bilen toplanan tejribä görä, bu makalanyň netijesi, bot süzgüç opsiýasynyň iki ugrukdyryjy spameri: darodar.com we düwmeler-for-website.com filtrlemezligini göz öňünde tutýar.

Web sahypasy we darodar üçin düwmeleriň gereksiz traffigi döretmeginiň öňüni almagyň has gowy usuly, ýörite süzgüç ulanmakdyr. Aşakdaky prosedurany ulanyň:

1. Google Analytics-i açyň we Admin goýmasyna basyň.

2. Sag sütünde peýda bolan Görkeziş opsiýasy "Täze görnüş döretmek" barada haýyş bar bolan aşaky menýuny görkezmeli. Hünärmenler göz öňünde tutulýan ýörite süzgüç döretmek barada maslahat berýärler, şonuň üçin deňeşdirme geçirmek üçin ähli çig maglumatlary bolan bir süzülmedik görnüş galýar.

3. Süzgüçiň adyny beriň.

4. Filtrler goýmasynda + Täze süzgüç opsiýasyny saýlaň.

5. Täze süzgüç üçin tapawutlandyryjy at ulanyň.

6. Süzgüç görnüşi omörite bolmaly.

7. “Referral” -y “Filtr” meýdançasynda ulanyň we ilkinji salgylanmanyň adyny giriziň (web sahypasy üçin düwmeler).

8. Saklaň.

9. Darodar.com üçin 5-nji ädimden gaýtalaň.

mass gmail